09/05/2017

ROI + VOI: печелившата комбинация

В динамичната и конкурентна работна среда, е изключително важно да се задържат качествените служители и да се мотивират да допринасят с пълния си потенциал за конкурентното предимство и успех. Много организации се насочват към стратегии за признание и награждаване на служителите, с помощта на които да подсилят своята привлекателност като работодател и да накарат служителите си да се чувстват въвлечени и ангажирани към организацията. Но какво прави една програма успешна? Експертите съветват фокус отвъд твърдите числа към „по-мека“ възвръщаемост.

 

За да измерят въздействието на програмите си за възнаграждения и придобивки, водещите организации обикновено използват подхода на „твърдите данни“ за възвръщаемост на инвестициите (ROI). Въпреки това, „по-меките измерители“ като стойност на инвестицията (VOI) набират скорост, тъй като организациите разпознават наличието на подобрения, които обаче трудно могат да бъдат измерени количествено. Проведеното от Sodexo проучване, е в подкрепа на подхода VOI, което показва, че бизнес лидерите по света виждат ясни индикации за по-доброто работно представяне на служителите, когато те са щастливи.

 

Програмите за признание и награждаване са насочени към ангажираността на служителите

В областта на социалните придобивки и възнаграждения, проучванията, проведени от ключовите играчи на пазара като Gallup, Corporate Leadership Council и Willis Towers Watson, сочат, че признанието се корелира силно с подобряване на ангажираността на служителите[1]. На свой ред, тази ангажираност влияе драстично на работното представяне и сходни поведения. Организациите, които активно търсят начини да подобрят ангажираността на служителите си, ще обхванат също така бизнес стойността и ще изпреварят финансово своите конкуренти.

Макар преимуществата от инвестиране в ангажираността на служителите да са неоспорими, много по-важно е да се измери въздействието което имат специфичните програми. Традиционно организациите се фокусират единствено върху това да преценят дали ползите от дадена програма, в парична стойност, надхвърлят разходите. Казано по друг начин, да измерят ROI. Тези стойности могат да включват измерими резултати като нивото на текучество, продуктивност и отсъствие. Макар с години да се е прибягвало до този подход, неговата способност за измерване е едностранна и не обхваща всички фактори, които оказват влияние на представянето. Експертите в индустрията призовават към нуждата да се изследват и оценят по-нематериалните ползи, които произлизат от признанието[2].

 

Измерване на „неизмеримото“

Понятието за нематериални ценности, които допринасят за представянето на организацията е въведено за първи път от Gartner[3], водещата световна изследователска и консултантска организация в областта на информационните технологии. Дългият списък с примери за нематериални блага включва изграждане на знания, умения за сътрудничество, изграждане на силна глобална корпоративна култура, високо ниво на морал сред служителите и ангажираност, и промяна на културните ценности и нагласи на работното място. 

Но как бихме могли да измерим в цифри каква е стойността на подобрената комуникация, взаимоотношенията базиращи се на по-добро сътрудничество, или да бъдеш разпознаван като „най-доброто работно място“? Какви са разходите свързани със загубата на високо квалифициран и талантлив служител, нает от конкуренцията? Колко спестява дадена организация ако служителите ѝ са отдадени и удовлетворени? Докато възвръщаемостта на инвестицията (ROI) предоставя истинска стойност за бизнеса и работната сила, стойността от инвестицията (VOI) разкрива „голямата картина“ за възвръщаемостта за бизнеса – в която се включват както паричните аспекти, така и „по-меките“ измерители на стойност.

 

Чудесен пример за ползите от „по-мек“ измерител на стойността е щастието на служителите. Макар на пръв поглед да е по-трудно измеримо от другите количествени индикатори за ROI, всъщност може да бъде измерено и анализирано с помощта на проучванията, които се провеждат за измерване на удовлетвореността на служителите. Изследователите са открили, че когато получат признание, 86% от служителите се чувстват по-щастливи, 85% стават по-удовлетворени от работата си и 70% дори заявяват, че се чувстват по-щастливи и у дома[4]. Създаването на такъв тип атмосфера - „най-добро място за работа“ – оказва голямо влияние върху това служителите да се чувстват ценени и може да доведе и до други, по-лесно измерими, резултати. Например организациите, в които работят щастливи служители се справят значително по-добре от конкуренцията, с около 20%. Щастливите служители са също така с 12% по-продуктивни, постигат с 37% по-високи нива на продажби и боледуват 10 пъти по-малко от нещастните служители[5].

 

Тези измерители за VOI излязоха наяве, когато Sodexo проведе проучване сред 4,805 бизнес лидери по света сред малки и средни организации. Проучването откри, че всеки 9 от 10 лидера забелязват засилване на работната атмосфера и организационната репутация когато се фокусират върху подобряване на качеството на живот на служителите на работа. Въпреки, че възвръщаемостта от това е качествена, 70% също така заявяват, че това повлиява благоприятно и на финансовия оборот[6].

 

„В днешната икономика, ресурси, които трудно могат да се измерят количествено, като репутация, сътрудничество и поддържане на редки умения, са ключови за придобиване на конкурентно предимство“, споделя Мия Мендс, изпълнителен директор в Inspirus и Sodexo Benefits and Rewards Services, САЩ. „Въпреки, че възвръщаемостта на инвестицията може да бъде достатъчна за целите на тактически анализ, по-засиленият фокус върху „меките данни“ би помогнал за оценка на стратегическия потенциал на програмите за признание и награди, както и сумарната дългосрочна стойност на инвестицията.“[7]

 

Намиране на точния баланс

Твърде често организациите се фокусират върху „твърдите данни“ и финансовите аспекти при оценка на инвестициите, въпреки това обаче единствено с помощта на ROI и на VOI заедно, организациите биха могли да имат наистина цялостен поглед върху всички преимущества от програмите за признание и награди[8]. Веднъж щом бъдат поставени ясни приоритети, организациите могат да надградят успешните програми, да модифицират програмите, които не са достатъчно ефективни и да премахнат програмите, които са неефективни[9].

 

За контакт