Трапеза PASS по Нар.11

Трапеза PASS по Нар.11

Трапеза PASS по Нар. 11 е най-ефективната система за управление на безплатната храна

С Трапеза PASS по Нар. 11 мотивирате служителите си и им съдействате за по-здраословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа

Наредба № 11 определя условията и реда за задължителното осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Според Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.) всички организации, които отговарят на един от следните критерии са длъжни да предоставят безплатна храна на своите служители.

  • При въздействие на един от посочените в чл. 2, ал. 1, т. 6 елементи над установените норми (експозицията на канцерогени, мутагени, прах, тежки метали, органични разтворители, други химически агенти или шум).
  • При специфична организация на труда - за такова може да се приеме всяко място, предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд и естеството на работа налага установяване на непрекъснат трудов процес.
  • При “отдалечени обекти”  - такива могат да се считат тези работни обекти, които са отдалечени така, че работещите нямат достъп до заведение за обществено хранене или обект за търговия с храни на достъпни цени през определеното за тази цел време.

При спазване на условията на чл. 285 от КТ може да бъде предоставяна храна и под формата на ваучери за храна по Наредба 11.

Освен незабавно измеримите преимущества, които носи внедряването на ваучерна система за храна, тя Ви помага и в изпълнението на по-трудно измерими цели като мотивация на служителите и привличане и задържане на най-добрите кадри на пазара.

Трапеза Pass е най-ефективната система за управление на безплатната храна:

  • Ваучерите по Наредба № 11 са изцяло освободени от данъци и осигуровки в пълният размер, в който се предоставят;
  • Работодателят може да определи хранителните продукти и/или напитки, които могат да се закупят от служителите чрез ваучерите за храна по Нар. 11;
  • Сами определяте обема и номиналната стойност на предоставените ваучери както и честотата на поръчките;
  • Внедряването на ваучерите за храна Трапеза Pass не изисква материални и човешки инвестиции.

Ваучерите съдържат защити, съизмерими с тези на банкнотите, и срок на валидност, за да се избегне всякаква злоупотреба с тяхната употреба.

Предоставяйки ваучери за храна, Вие давате възможност за избор при ползване на безплатна храна според индивидуалните вкусове и нужди на всеки служител. По този начин Вие не само ги мотивирате, а им съдействате за по-здравословно и пълноценно хранене, което повишава тяхната ефективност и желание за работа.