Sodexo Care

Sodexo Care

Sodexo Care е цялостна концепция за един по-качествен живот и възможност да се чувствате по-добре

Уникална комбинация от гъвкав пакет социални придобивки и доброволно здравно осигуряване за балансиран и здравословен начин на живот

Sodexo Care е цялостна концепция за един по-качествен живот и възможност да се чувствате по-добре.

  • Със Sodexo Care сами избирате и моделирате вашия уелнес пакет, съгласно вашите индивидуални нужди и предпочитания
  • Sodexo Care ви предлага най-голямата мрежа от търговски обекти и медицински центрове и заведения на територията на цялата страна
  • Единствената комплексна услуга на пазара, която ви предлага пълноценна грижа за вашето здраве и качество на живот
  • Балансиран и здравословен начин на живот
  • Сигурност от медицинска помощ и намеса
  • Реализирате спестявания

Sodexo Care е единствената комплексна услуга, която обхваща пълния спектър от уелнес услуги.

Уникална комбинация от ваучери за социални придобивки Flexi Pass и пакет Доброволно здравно осигуряване

Създадена чрез експертизата на две компании, лидери в социалната и здравната сфера

Работодателите и служителите заедно определят какъв да бъде пакета Sodexo Care, в зависимост от индивидуалните нужди и предпочитания

След като изберете пакета Sodexo Care работодателите получават ваучери Flexi Pass и здравни карти с уникален номер, които се предоставят на служителите.

Какво представлява Доброволното здравно осигуряване?

чл. 82 (изм. ДВ бр.107 от 2002г.) (1) Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по този закон здравно - осигурителни дружества срещу заплащане на здравноосигурителни премии, въз основа на здравноосигурителни договори.

Данъчни преференции

За фирмата:
Съгласно чл. 204 и чл.208 от Закона за корпоративното подоходно облагане, (Изменение -ДВ, бр. 110 от 21.12.2007г. , в сила от 01.01.2008г.) Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот". “Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква "а" в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.”

За физическо лице, ако се самоосигури:
Съгласно чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, (Изменение - ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 01.01.2008г.)
“Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 , както и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал.2.”